zpět

PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Preambule

Před použitím dále vyjmenovaných internetových stránek si pozorně přečtěte tyto Podmínky užití internetových stránek (dále jen „podmínky“). Tyto podmínky stanoví pravidla přístupu a užití internetových stránek www.samone.net, www.refusion-game.cz, www.refusion.cz, www.refusiongame.cz, www.gumpanela.cz, www.refusion-storage.cz, www.refusion-game.com, www.refusiongame.com, www.gumpanela.com, www.refusion-storage.com (všechny tyto internetové stránky budou dále souhrnně označovány termínem „www.refusion-game.cz“), které vlastní a provozuje společnost Gumpanela Entertainment s.r.o., se sídlem Praha 6, Břevnov, Bělohorská 259/41, PSČ 16900, Česká republika, IČ: 27233171 (dále jen „společnost Gumpanela Entertainment“). Jakýmkoli použitím internetových stránek www.refusion-game.cz dáváte najevo souhlas s těmto podmínkami a záměr být těmito podmínkami vázán. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neužívejte nadále, prosím, naše internetové stránky. Je Vaší povinností v případě nesouhlasu s těmito podmínkami internetové stránky www.refusion-game.cz ihned opustit a nadále je neužívat. Tyto podmínky definují Vaše práva a povinnosti, upravují ostatní podmínky použití a soudní jurisdikci v případě jakýchkoli sporů. Pročtěte si pozorně celý následující text. Tyto podmínky se vztahují na celý obsah internetových stránek www.refusion-game.cz, včetně stránek vyhrazených pro registrované uživatele.

Vstupem na internetové stránky www.refusion-game.cz dáváte najevo souhlas s těmito podmínkami bez jakýchkoli výhrad. Dále souhlasíte a zavazujete se, že nebudete používat internetové stránky www.refusion-game.cz a jejich obsah pro nezákonné nebo nemorální účely nebo pro účely, které jsou zakázány v těchto podmínkách.


I. Změny podmínek

Společnost Gumpanela Entertainment si vyhrazuje právo kdykoli změnit a aktualizovat obsah těchto podmínek. Společnost Gumpanela Entertainment provede tuto změnu tak, že nové znění podmínek a oznámení o změně těchto podmínek umístí na stránky www.refusion-game.cz. Účinnost nového znění podmínek nastává okamžikem zveřejnění těchto podmínek na www.refusion-game.cz. Všechny tyto změny a aktualizace jsou závazné pro všechny uživatele a návštěvníky internetových stránek www.refusion-game.cz. Pokud budete i po změně těchto podmínek nadále užívat internetové stránky www.refusion-game.cz, dáváte tímto svým jednáním souhlas s novým zněním podmínek a přistupujete k tomuto novému znění. V případě, že nebudete souhlasit s novým zněním podmínek, jste povinen neprodleně přestat jakýmkoli způsobem užívat internetové stránky www.refusion-game.cz a zrušit registrované členství, pokud jste takové založili.


II. Autorská práva a práva duševního vlastnictví

Texty, obrázky, nákresy, jejich části včetně zobrazovaných objektů a jiné položky umístěné na internetových stránkách www.refusion-game.cz i samotné internetové stránky jsou chráněny autorskými zákony. Některé názvy, značky a loga na internetových stránkách www.refusion-game.cz patří mezi ochranné známky nebo obchodní značky. Uživatelé nemají žádné právo používat jakoukoli ochrannou známku zobrazenou na internetových stránkách www.refusion-game.cz. Kopírování, úpravy, překlady nebo jakékoli jiné použití ochranných známek nebo jejich částí, zobrazených na internetových stránkách www.refusion-game.cz, je přísně zakázáno.

Uživatelé nesmí kopírovat, stahovat, distribuovat nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat obsah internetových stránek www.refusion-game.cz , včetně textů, obrázků a audio-sekvencí a video-sekvencí, pro veřejné nebo komerční účely. Uživatelé jsou oprávněni využívat obsah internetových stránek www.refusion-game.cz v rámci jiných internetových stránek nebo jiných médií pouze způsobem, který není v rozporu s těmito podmínkami a oprávněnými zájmy společnosti Gumpanela Entertainment a v rozporu s autorskými a průmyslovými právy společnosti Gumpanela Entertainment.

Software nebo jiné digitální produkty, které lze z internetových stránek www.refusion-game.cz stahovat, je ve vlastnictví společnosti Gumpanela Entertainment a je jejím autorským dílem, který je chráněno autorským zákonem. Podmínky užití tohoto softwaru budou stanoveny ve smlouvě či licenčním ujednání, které bude v souvislosti se stažením takového softwaru uzavřeno


III. Licence

V případě, že souhlasíte s těmito podmínkami, je Vám udělena jedna nevýhradní, nepřenosná licence k užití a přístupu k internetovým stránkám www.refusion-game.cz.


IV. Pravidla pro přístup k internetovým stránkám www.refusion-game.cz

Právo přístupu či právo jakékoli jiného užívání internetových stránek www.refusion-game.cz Vám vzniká pouze v případě, že se zavážete dodržovat a být zavázán pravidly stanovenými těmito podmínkami. V ostatních případech by Vaše jednání spočívající v užívání internetových stránek www.refusion-game.cz mohlo být chápáno jako porušení autorských práv a jiných práv k duševnímu vlastnictví společnosti Gumpanela Entertainment nebo protiprávní chování proti vlastnictví nebo jiným právům společnosti Gumpanela Entertainment.

Některé části internetových stránek www.refusion-game.cz vyžadují, abyste byli registrovanými členy těchto stránek. To může vyústit v požadavek na sdělení Vašich osobních údajů společnosti Gumpanela Entertainment. Jste povinni sdělovat pouze pravdivé a aktuálně platné osobní údaje a v případě jejich změn tuto změnu společnosti Gumpanela Entertainment neprodleně oznámit.

Společnost Gumpanela Entertainment si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit Váš současný i budoucí přístup na internetové stránky www.refusion-game.cz v případě, že lze z dostupných informací usuzovat na to, že Vaše chování by mohlo být v rozporu s těmito podmínkami, v rozporu s právními předpisy nebo že by mohlo poškozovat práva a zájmy společnosti Gumpanela Entertainment.


V. Povinnosti uživatelů internetových stránek www.refusion-game.cz

Společnost Gumpanela Entertainment dbá o ochranu soukromí a bezpečnost uživatelů stránek www.refusion-game.cz. Za tímto účelem přijímá tato pravidla, která jsou uživatelé internetových stránek www.refusion-game.cz povinni dodržovat:

 

 • povinnost neumisťovat na stránky www.refusion-game.cz žádné informace, údaje ani odkazy, které by mohly obsahovat informace nebo nabízet zboží nebo služby s pornografickým obsahem,
 • povinnost zdržet se jakéhokoli protiprávního a podvodného jednání nebo jednání, které by zasahovalo do práv společnosti Gumpanela Entertainment nebo třetích osob,
 • povinnost neumisťovat na stránky www.refusion-game.cz žádné informace, údaje nebo odkazy, které zasahují nebo by potencionálně mohly zasahovat do autorských práv, práv k duševnímu vlastnictví společnosti Gumpanela Entertainment nebo třetího subjektu nebo do vlastnických práv společnosti Gumpanela Entertainment nebo třetího subjektu, k ochranné známce, patentu, obchodnímu tajemství a do osobnostních práv třetích subjektů nebo společnosti Gumpanela Entertainment.
 • povinnost neumisťovat na stránky www.refusion-game.cz žádné informace, údaje ani odkazy, jejichž obsah je urážlivý, hanlivý, nactiutrhačný, obtěžující nebo zastrašující,
 • povinnost neumisťovat na stránky www.refusion-game.cz žádné informace, údaje ani odkazy, které by mohly způsobit škodu na lidském zdraví a na integritě a bezpečnosti počítačových systémů, zejména distribucí jakýchkoli virů, Trojských koňů, červů nebo jiných škodlivých invazivních počítačových programů,
 • povinnost neumisťovat na stránky www.refusion-game.cz žádné informace, údaje ani odkazy, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána,
 • povinnost zdržet se jakýchkoli aktivit, které by mohly vést ke vzniku závazku společnosti Gumpanela Entertainment odpovídat a nahradit vzniklou škodu svým uživatelům,
 • povinnost zdržet se zasílání nevyžádaných e-mailů ostatním uživatelům internetových stránek www.refusion-game.cz,
 • zákaz shromažďovat informace o ostatních uživatelích internetových stránek www.refusion-game.cz.

 

Uživatelé internetových stránek www.refusion-game.cz se zavazují nepoužívat žádné automatické nebo hromadné prostředky k vkládání dat, jejich změnám a poškozování. Uživatelé se zavazují neužívat žádné automatické prostředky, včetně softwaru, k zasahování do softwaru společnosti Gumpanela Entertainment nebo internetových stránek www.refusion-game.cz a dále se zavazují nezpůsobit nepřiměřené a bezdůvodné zatížení softwaru společnosti Gumpanela Entertainment nebo jejích počítačových systémů.


VI. Právní odpovědnost vlastníka a provozovatele internetových stránek, záruční ujednání

Použití internetových stránek www.refusion-game.cz jde na vlastní riziko uživatele. Společnost Gumpanela Entertainment neručí za to, že software používaný těmito stránkami a data, on line aplikace a jakékoli další služby poskytované prostřednictvím těchto stránek neobsahují chyby nebo že jejich používání nebude přerušeno. Společnost Gumpanela Entertainment neručí za správnost a využitelnost obsahu stránek pro jakýkoli konkrétní účel a za porušování autorských práv třetích subjektů. Společnost Gumpanela Entertainment nenese jakoukoli odpovědnost týkající se výše uvedených záležitostí. Společnost Gumpanela Entertainment neposkytuje žádnou výslovnou či konkludentní záruku nebo zajištění na kvalitu, správnost, úplnost a aktuálnost informací umístěných na www.refusion-game.cz. Společnost Gumpanela Entertainment není v žádném případě odpovědná za jakékoli ztráty zisku, nepřímé i náhodné, nebo jiné podobné škody vzniklé v důsledku nebo ve spojení s použitím svých internetových stránek www.refusion-game.cz nebo jakýchkoli služeb doporučovaných na těchto stránkách nebo naopak nemožností použití internetových stránek www.refusion-game.cz, a to i když uživatel předem konzultoval možnosti takových ztrát se společností Gumpanela Entertainment. Společnost Gumpanela Entertainment neručí ani za přesnost nebo úplnost uváděných informací a odkazů, které byly poskytnuty třetími stranami.Ve všech případech, kdy bude přes ustanovení těchto podmínek jakýmkoliv způsobem shledána odpovědnost společnosti Gumpanela Entertainment za jakoukoliv škodu způsobenou uživatelům internetových stránek www.refusion-game.cz a/nebo třetím subjektům v souvislosti s těmito internetovými stránkami, je odpovědnost společnosti Gumpanela Entertainment omezena celkovou částkou 10 EUR.

Uživatelé internetových stránek www.refusion-game.cz souhlasí s tím, že společnost Gumpanela Entertainment nenese odpovědnost za nedosažitelnost stránek www.refusion-game.cz či souvisejících služeb, ať už půjde o pochybení na straně společnosti Gumpanela Entertainment či pochybění třetího subjektu.

Stránky www.refusion-game.cz mohou obsahovat chyby a viry. Na těchto stránkách se také mohou vyskytnout problémy s jejich užitím nebo omezení jejich užití. Společnost Gumpanela Entertainment nenese žádnou odpovědnost za výskyt chyb, virů, problémů s jejich užitím nebo omezení jejich užití a v případě jejich výskytu z toho společnosti Gumpanela Entertainment nevznikají žádné závazky ani povinnost k náhradě škody.


VII. Objednávání produktů přes internet

Přestože společnost Gumpanela Entertainment vynakládá veškeré úsilí, aby splnila všechny požadavky uživatelů internetových stránek www.refusion-game.cz, nemůže garantovat dostupnost všech produktů inzerovaných na internetových stránkách www.refusion-game.cz. Společnost Gumpanela Entertainment si vyhrazuje právo ukončit prodej jakéhokoli produktu uvedeného na internetových stránkách v jakémkoli okamžiku a bez předchozího upozornění.


VIII. Příspěvky uživatelů internetových stránek

Na stránky www.refusion-game.cz může být jednotlivým uživatelům umožněno umisťovat data, informace či odkazy na jiné internetové stránky. Uživatelé internetových stránek www.refusion-game.cz se zavazují, že tyto data, informace či odkazy budou v souladu s právními předpisy a s těmito podmínkami.

Všechny data, informace či odkazy na jiné internetové stránky, které budou mít uživatelé internetových stránek www.refusion-game.cz v úmyslu na tyto stránky umístit, mohou být podrobeny předběžné kontrole společnosti Gumpanela Entertainment. Společnost Gumpanela Entertainment ovšem není povinna tuto kontrolu provádět. Společnost Gumpanela Entertainment si vyhrazuje právo odmítnout umístění dat, informací či odkazů na jiné internetové stránky a v případě, že tyto již jsou na stránkách www.refusion-game.cz umístěny, je odstranit, a to z jakéhokoli důvodu, který závisí na jejím vlastním uvážení. Společnost Gumpanela Entertainment umisťováním těchto dat, informací a odkazů na stránkách www.refusion-game.cz, i když prošly předběžným prozkoumáním, nedává v žádném případě najevo svůj souhlas nebo jakoukoli spřízněnost s obsahem těchto stránek a není odpovědná za obsah těchto stránek. Odpovědnost za tyto informace nebo odkazy zůstává na subjektu, který je na stránky www.refusion-game.cz umístil. Uživatelé souhlasí s tím, že nesou veškerou odpovědnost za riziko spojené s užívání těchto internetových stránek a odkazů.


IX.Obsah internetových stránek www.refusion-game.cz a odkazy na jiné internetové stránky

Na stránkách www.refusion-game.cz se mohou vyskytnout informace nebo odkazy, které mohou působit urážlivě, útočně, nevhodně nebo mohou být zavádějící a matoucí. Společnost Gumpanela Entertainment nenese žádnou odpovědnost za výskyt těchto informací nebo odkazů a ani jí z jejich existence nevyplývají žádné závazky vůči uživatelům.

Společnost Gumpanela Entertainment neručí za správnost a aktuálnost obsahu internetových stránek. Uživatelé internetových stránek www.refusion-game.cz souhlasí s tím, že společnost Gumpanela Entertainment nenese žádnou právní odpovědnost za obsah svých internetových stránek, za software umístěný na těchto stránkách nebo za jejich použití.


X. Ujednání o předcházení škod

Souhlasíte s tím, že za žádných okolností nezpůsobíte užíváním internetových stránek www.refusion-game.cz či jiným svým chováním společnosti Gumpanela Entertainment a jejím zaměstnancům, zástupcům, obchodním partnerům a všem spolupracujícím subjektům žádnou škodu. Dále se zavazujete, že nebudete požadovat od společnosti Gumpanela Entertainment náhradu škody, či žádné další plnění (zaplacené soudní a jiné poplatky a jejich náhrady) v souvislosti s jednáními, řízeními, pohledávkami, závazky a jakýmikoli dalšími náklady, které Vám vznikly přímo nebo nepřímo na základě užití informace uveřejněné na internetových stránkách www.refusion-game.cz, užitím samotných internetových stránek www.refusion-game.cz nebo porušením těchto podmínek.


XI. Závěrečná ustanovení

Strany těchto podmínek jsou na sobě nezávislé subjekty a úmyslem těchto podmínek není vytvořit mezi nimi vztah obchodního partnerství, společného podnikání nebo zaměstnanecký a franchisingový vztah.

V případě, že společnost Gumpanela Entertainment nebude vyvíjet veškeré úsilí k prosazování a důslednému uplatňování ustanovení těchto podmínek, nelze toto jednání považovat za vzdání se práv ve stejných či obdobných případech v budoucnu.

V případě, že platnost těchto podmínek bude z jakéhokoli důvodu ukončena, ujednání těchto podmínek upravující

 

 • autorská práva,
 • práva k duševnímu vlastnictví,
 • prohlášení o záruce a právní odpovědnosti vlastníka a provozovatele internetových stránek,
 • náhradu škody
 • právo rozhodné pro případné spory a pravomoc a příslušnost českých soudů,

 

zůstávají i nadále v platnosti.

Veškeré právní vztahy vznikající mezi společností Gumpanela Entertainment a Vámi se řídí českým právem. Všechny spory budou řešeny podle českého práva. Sjednává se pravomoc a příslušnost českých soudů pro řešení sporů. Řízení bude vedeno podle českých hmotněprávních a procesněprávních předpisů a bude se jednat v českém jazyce. Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu má sídlo společnost Gumpanela Entertainment.

V případě, že se některé ustanovení těchto podmínek ukáže neplatným, právně nevymahatelným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení podmínek touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje způsob řešení, jež je v obchodním styku obvyklý.


OCHRANA SOUKROMÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

I. Ochrana osobních údajů

Společnost Gumpanela Entertainment usiluje o zachování maximálního soukromí uživatelů internetových stránek www.refusion-game.cz. Proto bychom Vás chtěli seznámit s pravidly, která jsou zachovávána při sběru a ochraně Vašich osobních dat, ať už při nákupu některého z produktů na stránkách www.refusion-game.cz nebo při jejich prohlížení. Prosíme Vás, abyste se s níže uvedenými pravidly seznámili.

Povinností společnosti Gumpanela Entertainment je dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Společnost Gumpanela Entertainment je registrována v registru zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


II. Souhlas s použitím osobních údajů

Používáním internetových stránek www.refusion-game.cz dáváte společnosti Gumpanela Entertainment souhlas s použitím Vašich osobních údajů.


III. Typy osobních údajů a jejich použití

Pokud se návštěvník internetových stránek zaregistruje a stane se "registrovaným uživatelem", společnost Gumpanela Entertainment o něm shromažďuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem provozování on-line herního serveru a internetového obchodu a to po neomezeně dlouho dobu. Tyto údaje mohou být dále poskytnuty společnosti GUMPANELA Publishing, s.r.o., se sídlem Bělohorská 259/41, Praha 6 - Břevnov, PSČ 169 00. Jiným subjektům nebudou tyto údaje poskytnuty ani zpřístupněny. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i právu na opravu a vymazání svých osobních údajů.

Společnost Gumpanela Entertainment nevyžaduje tyto osobní údaje pro získání přístupu na ty internetové stránky www.refusion-game.cz, které jsou přístupné pro veřejnost.

Společnost Gumpanela Entertainment dále shromažďuje údaje uživatelů internetových stránek www.refusion-game.cz o jejich IP adrese a používaném browseru.


IV. Užití e-mailové adresy

Uživatelé, kteří poskytli společnosti Gumpanela Entertainment údaje o své e-mailové adrese, dávají poskytnutím této informace souhlas s tím, že bude společnost Gumpanela Entertainment užívat jejich e-mailové adresy k zasílání informačních e-mailů vztahujících se k obsahu internetových stránek a jejich případnému registrovanému členství. Uživatel má kdykoliv právo vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním těchto informačních e-mailů. Pokud uživatel vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním těchto informačních e-mailů, společnost Gumpanela Entertainment se zavazuje nadále tomuto uživateli informační e-maily nezasílat.


V. Internetové odkazy (cookies)

Při vstupu na internetové stránky www.refusion-game.cz, připojí server krátký textový soubor a zašle jej na hard disk Vašeho počítače. Tento soubor se nazývá "cookie"."Cookie" soubor na Vašem počítači na Vás upozorní server společnosti Gumpanela Entertainment pokaždé, když se rozhodnete navštívit internetové stránky www.refusion-game.cz, a připomene, které stránky www.refusion-game.cz jste naposledy navštívili. Je důležité připomenout, že "cookie" soubory jsou bezpečné. Nemohou být spuštěny jako program, ani nemohou přenášet počítačové viry, ani pomocí nich nelze získávat jakékoli osobní údaje o uživateli počítače nebo je ukládat. Společnost Gumpanela Entertainment používá "cookie" soubory pro následující účely:

1) pro zpřístupnění informací o Vašem návštěvnickém kontu (tj. informací, které jsou uloženy na našich serverech) za účelem poskytování kvalitnějších zákaznických služeb přesně podle Vašich potřeb;

2) při vyhodnocování účinnosti našich elektronických komerčních služeb a vztahů se zákazníky; a

3) při vyhledávání stránek a produktů, o které jste v minulosti měli zájem. Svůj internetový vyhledavač můžete nastavit tak, že bude akceptovat všechny "cookie" soubory, nebo Vás bude upozorňovat při každém uložení "cookie" souboru, nebo můžete všechny "cookie" soubory zamítnout. Pokud si zvolíte poslední možnost, může se stát, že nebudete moci používat služby a funkce nabízené na internetových stránkách www.refusion-game.cz


VI. Aktualizace osobních údajů u registrovaných uživatelů

Společnost Gumpanela Entertainment Vás žádá, abyste vždy uváděli pravdivé a aktuálně platné osobní údaje. O jakýchkoli změnách jména, adresy nebo e-mailové adresy byste měli společnost Gumpanela Entertainment neprodleně informovat, abychom mohli odpovídajícím způsobem aktualizovat Vaše údaje.